1 0

Forex nâng cao quyển 2

Mục Lục I. Leading vs Lagging Indicator ...............................................................................5 o Leading Indicators (Oscillators) .........................................................................5 o Lagging Indicators (Momentum Indicators) ..........................................................7 o Tổng kết : Leading và Lagging Indicators ............................................................8 II. Mô...
0 0

Forex nâng cao quyển 1

Mục lục I. CÁC DẠNG PHÂN TÍCH CHÍNH .............................................................................5 o Phân tích kỹ thuật..........................................................................................5 o Phân tích cơ bản............................................................................................6 o Cách phân tích thị trường nào tốt nhất................................................................7 II. Các...
Close